وبلاگ سید حسین سیدی

مادیگرایی با زندگی زوجهای جوان چه می کند؟

گر چه پول و مادیات زینت حیات دنیاست؛ اما نباید وسیله غرور و خودبرتربینی انسان بر دیگران شود. اگر این نکته خدای ناکرده در زندگی زوجین حاکم شود، هم در زندگی خود دچار آسیب خواهند شد و هم در رابطه با اقوام و دوستان و جامعه

تصویر کوچک(اجباری): 
مادیگری در خانواده
Share