معرفی کتبی پیرامون مبانی معرفتی مباحث کلام جدید

کتب کلامی

پرسش: نام چند کتاب که مبانی معرفتی مباحث کلام جدید در آن به خوبی بیان شده را نام ببرید؟
پاسخ:

اصطلاح کلام جدید که چند سالی در کشور ما رواج پیدا کرده، اشاره ای است به وجود مسائل و پرسش های نوین در حوزه اندیشه کلامی که پیش روی متکلمان و الهی دانان قرار گرفته است. فراوانی و تنوع مسائل جدید کلامی و نیز پیچیده بودن پاره ای از مباحث، تدوین کتابی را که همه مباحث نو را در خود جمع کند، دشوار می نمود. از این روی اغلب اندیشمندان،حول محور یک موضوع جدید کلامی، به نگارش آثاری همت گماشتند. ضمن آنکه آثاری نیز در سطح متوسط تدوین شده که حاوی بسیاری از این مسائل جدید کلامی است.
محدودیت در حجم پاسخ ها و نیز گستردگی مباحث جدید کلامی وکثرت کتاب های منتشره حول آن مباحث، ما را بر آن داشت تا در پاسخ، به صورت گزینشی برخی از مباحث جدید را انتخاب و مهم ترین کتاب هایی که در آن باره تدوین یافته را معرفی نماییم.
1. معرفت دینی
1 ـ 1. عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، 1372.
1 ـ 2. صادق لاریجانی، معرفت دینی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370
1 ـ 3. محمد حسین زاده، مبانی معرفت دینی، قم، موسسه آموزشی، و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379.
1 ـ 4. علی ربانی گلپایگانی، معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378.
1 ـ 5. داود مهدوی زادگان، از قبض معنا تا بسط دنیا، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380.
2. هرمنوتیک
2 ـ 1. احمد واعظی، درآمدی بر هرمنوتیک، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380ش.
2 ـ 2. بابک احمدی، ساختار و هرمنوتیک،تهران، گام نو، 1380.
2 ـ 3. جعفر سبحانی، هرمنوتیک، قم، موسسه امام صادق ـ علیه السلام ـ، 1381.
2 ـ 4. علیرضا قائمی نیا، متن از نگاه متن، قم، انجمن معارف اسلامی، 1380.
2 ـ 5. امیر عباس علیزمانی، زبان دین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.
2 ـ 6. ابوالفضل ساجدی، زبان دین و قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). 1383.
3. پلورالیسم دینی (کثرت گرایی دینی)
3 ـ 1. جان هیک، مباحث پلورالیسم دینی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر علم، 1386.
3 ـ 2. محمد لگنهاوسن، اسلام و کثرت گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، قم، موسسه فرهنگی طه، 1379.
3 ـ 3 . علی ربانی گلپایگانی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378.
3 ـ 4. حسن کامران، تکثر ادیان در بوته نقد، قم، انتشارات معارف، 1382.
3 ـ 5. مرتضی حسینی، پلورالیسم دینی، قم، فرهنگ قرآن، 1381.
3 ـ 6. فصلنامه کتاب نقد، ویژه نامه پلورالیسم دینی، شماره 2 و 3.
4 ـ نیاز بشر به دین
4 ـ 1. عبدالله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، قم: مرکز نشر اسراء، 1380.
4ـ 2. عبدالحسین خسروپناه، انتظارات بشر از دین، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
4 ـ 3. محمد امین احمدی، انتظار بشر از دین، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1384.
4ـ 4. عبدالله نصری، انتظار بشر از دین، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
4 ـ 5. حسن یوسفیان، نیاز به دین، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.
5. قلمرو دین
5 ـ 1. عبدالحسین خسرو پناه، گستره شریعت، قم، دفتر نشر معارف، 1382.
5 ـ 2. مصطفی کریمی، قرآن و قلمرو شناسی دین، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382.
5 ـ 3. مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، صدرا، 1374.
5 ـ 4. محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر، 1386.
5 ـ 5. علی ربانی گلپایگانی، جامعیت و کمال دین، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
6. علم و دین
6 ـ 1. ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362.
6 ـ 2. امیر عباس علیزمانی، دین و علوم تجربی (تعارضها، راه حل ها)، قم، معارف، 1377.
6 ـ 3. مهدی گلشنی، از علم سکولار تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377.
6 ـ 4. محمد علی رضایی اصفهانی، رابطه علم و دین در غرب، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1370.
6 ـ 5. رضا اکبریان، سازگاری یا ناسازگاری علم و دین، تهران، موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران. 1381.
7. ایمان دینی
7 ـ 1. محسن جوادی، ایمان در عرصه کلام و قرآن، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1376.
7 ـ 2. محمد تقی فعالی، ایمان و دین در اسلام و مسیحیت، کانون اندیشه جوان، 1378.
7 ـ 3. مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران، طرح نو، 1376
7 ـ 4. الوین پلانتینجا، عقل وایمان، ترجمه بهناز صفری، قم، اشراق، 1381.
8. تجربه دینی
8 ـ 1. محمد تقی فعالی، ترجمه دینی و مکاشفه عرفانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379.
8 ـ 2. علیرضا قائمی نیا، تجربه دینی و گوهر دین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1381.
8 ـ 3. وین پرادفوت، تجربه دینی، ترجمه عباس یزدانی، قم، موسسه فرهنگی طه، 1377.
8 ـ 4. علی شیراوانی، مبانی نظری تجربه دینی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1381.
8 ـ 5. فصلنامه نقد و نظر، ویژه نامه تجربه دینی، شماره 23 و 24.
9. سکولاریسم
9 ـ 1. محمد حسن قدردان قراملکی، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.
9 ـ 2. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، قم، نشر اسراء، 1383.
9 ـ 3. علی ربانی گلپایگانی، ریشه ها و نشانه های سکولاریسم، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
9 ـ 4. علی اکبر اردکانی، بررسی و نقد مبانی سکولاریسم، تهران، دانشگاه امام صادق، 1386.
9 ـ 5. منصور میر احمدی، سکولاریسم اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1378.
9 ـ 6. حمید رضا شاکرین، سکولاریسم، تهران، کانون اندیشه جوان، 1384.
10. مسأله شر
10 ـ 1. مرتضی مطهری، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، 1367.
10 ـ 2. محمد حسین قدردان قراملکی، خدا و مسأله شر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.
10 ـ 3. محمد صفر جبرئیلی، مسأله شر و راز تفاوت ها، تهران، کانون اندیشه جوان، 1385.
10 ـ 4. الوین پلانتینجا، خدا، اختیار و شر، ترجمه محمد سعیدی مهر، قم، موسسه فرهنگی طه، 1376.

Share

کاربران عزیز! به دلیل عدم پرداخت حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا کلیک نکنید