نرم افزار و کتاب/ پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

موضوع: 
کتاب «پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن»؛ پدیدآورنده: حیدر طباطبایی
کتاب پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن
مشخصات کتاب:
عنوان:
پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن
پدیدآورنده: حیدر طباطبایی
موضوع:قرآن - تاویل
شماره ردیف:38202
شماره مدرک:29174 = 978-964-2534-46-3 = 49332 = 0 = 1388/04/31 = فارسی = غیرمرجع = خریداری 
سرشناسه فارسی طباطبایی، حیدر = 1354 -
محل انتشار: قم = پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن = 1387
صفحه:478 ص
کتابنامه : ص . 459 -؛478 همچنین بصورت زیرنویس
رده بندی کنگره:BP91/2/ط2پ4
فهرست نویسی:1388/04/31
عناوین اصلی کتاب شامل:
تقدیم؛
فصل اول: کلیات؛
فصل دوم: تحلیل مفهومی بطن قرآن؛
فصل سوم: دلایل وجود بطن؛
فصل چهارم: جایگاه بطن قرآن در تفسیر؛
فصل پنجم: دیدگاه های فریقین در مورد بطن قرآن؛
فصل ششم: راهیابی به بطن قرآن؛
فصل هفتم: بررسی نمونه های روایی بطن قرآن؛
فهرست منابع
به نقل از قائمیه

Share

کاربران عزیز! به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق ضیاءالصالحین از سوی یکتانت لطفا کلیک نکنید