ضیاءالصالحین صفحه یادداشت سید حسین سیدی | ضیاءالصالحین

صفحه یادداشت سید حسین سیدی

خدای سبب ساز، سبب سوز هم است

خدای سبب ساز، سبب سوز هم است

تصویر کوچک(اجباری): 
دعا
Share

پول و مادیات از نظر قرآن

پول و مادیات از نظر قرآن

تصویر کوچک(اجباری): 
پول ومادیات
Share

توجیهاتی بی اساس برای فرار از واجبات مالی

توجیهاتی بی اساس برای فرار از واجبات مالی/ خمس و زکات

تصویر کوچک(اجباری): 
خمس وز کات
Share

نه کتمان نعمت ، نه صرف آن در راه باطل

نه کتمان نعمت ، نه صرف آن در راه باطل

تصویر کوچک(اجباری): 
کتمان حق
Share

پیشبرد امور با داشتن نقشه راه ممکن می شود...!!!

پیشبرد امور با داشتن نقشه راه ، چه ما باشیم و چه دشمن

تصویر کوچک(اجباری): 
آمریکای مستکبر
Share

میانه روی مطابق با آیات قرآن

میانه روی مطابق با آیات قرآن

تصویر کوچک(اجباری): 
میانه روی
Share

دوست یابی و انتخاب دوست در قرآن

دوست یابی و انتخاب دوست در قرآن

تصویر کوچک(اجباری): 
دوست یابی
Share