ضیاءالصالحین خاتمه | ضیاءالصالحین

خاتمه

خاتمه بحث خود را بخشي از دعاي امام رضا عليه السلام درباره امام زمان حضرت مهدي عليه السلام قرار مي دهيم که شيعيان را به خواندن اين دعا امر مي فرمودند. شايد که خداوند متعال، تفضلي کند وبه يمن اين دعاي شريف، ما را از پيروان اهل بيت عليهم السلام واز ياران حضرت مهدي عليه السلام قلمداد فرمايد:

(اللّهمّ أسلک بنا علي يديه منهاج الهدي والمحجّة العظمى والطريقة الوسطي، التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي)
خدايا بر دست امام زمان عليه السلام ما را به مسير هدايت وراه بزرگ وطريقه معتدلي که هر کس که تند رفته وگزاف گفته بايد به آن راه بازگشت کند، وآن کس که کند رفته وعقب مانده بايد به آن بپيوندد برسان.

(وقوّنا على طاعته وثبّتنا على مشايعته وامنن علينا بمتابعته). 
وما را بر پيروي از امام زمان عليه السلام نيرو ده وبر دنباله روي از او ثابت قدم فرما، به متابعت او بر ما منت گذار.

(واجعلنا في حزبه القوّامين بأمره الطالبين رضاک بمناصحته). وما را در گروه او _ که به امر او قيام کرده، در رکاب او شکيبايي نموده، با دلسوزي براي او خشنودي ترا جستجو مي کنند _ قرار ده.

(حتَّى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه ومقوّيه سلطانه). 
تا اينکه در قيامت ما را در بين ياران وياري دهندگان وتقويت کنندگان حکومت او محشور گرداني.

(اللّهمّ واجعل ذلک لنا خالصاً من کلّ شکّ وشبهة ورئاء وسمعة حتَّى لا نعتمد به غيرک ولا نطلب به إلاَّ وجهک وحتَّى تحلّنا محلّه وتجعلنا في الجنّة معه). 
خدايا تمام اين کارها (ئي که در راه پيوند وياري آن حضرت انجام مي دهيم) را خالص از هر گونه ترديد واشتباه وتظاهر وشهرت طلبي قرار ده، تا با انجام آنها جز بر تو اعتماد نکرده، خشنودي غير ترا نجوئيم، تا (در نتيجه) ما را در مکان او ودر بهشت همراه با او جاي دهي.

(وأعذنا من السامة والکسل والفترة). 
و(در مسير خدمت به امام زمان عليه السلام) ما را از تنگدلي وتنبلي وسستي پناه ده.

(واجعلنا ممَّن تنتصر به لدينک وتعزُّ به نصر وليّک ولا تستبدل بنا غيرنا فإنَّ استبدالک بنا غيرنا عليک يسير وهو علينا کثير).
وما را از کساني قرار ده که توسط آنها دينت را ياري داده، پيروزي امام زمانت را توسط آنها بزرگ مي گرداني و(در اين خدمت) وما را با ديگري جايگزين مکن، که جايگزين کردن ديگري بجاي ما بر تو آسان وبراي ما زياد خواهد بود.

Share