فعالیت های غرب و مستشرقان

اشاره

یکی دیگر ازآسیب ها و تخریب ها،

تحریف هایی است که توسط مستشرقان در مقوله مهدویت پدید آمده است. آنان مغرضانه یا بدون مراجعه به منابع اصیل، مطالبی را به نام دین و مهدویت ارائه می دهند و در پی آن، افرادی نیز با مطالب و مقاله های آنان برخورد علمی کرده و آن را یک کار علمی و تحقیقی و بدون هیچ عیب و نقص می پندارند و در کتاب ها و مقالات خویش از آن بهره می گیرند. (1)

پیامدها

1. دوری گزیدن جوامع غیر اسلامی از مطالب اصیل اسلامی به طور کلی و مهدویت به طور خاص که مورد بحث است.
2. ایجاد شک و تردید یا تنفّر در میان معتقدان کم اطلاع.

خاستگاه

1. بی اطلاعی از منابع اصیل.
2. مراجعه به منابع دست چندم به جای منابع اصیل و دست اول.
3. مراجعه به منابع و آرای مخالفان شیعه، مثلا در بررسی دیدگاه مهدویت شیعی به جای مراجعه به منابع اصیل شیعی، آن را در میان دیدگاه های اهل سنت جست وجو می کنند. (قاعده این است که برای شناخت اندیشه و آرای مذهبی، به کارشناسان و متخصصان خود آن ها رجوع شود).
4. جدایی از علما و کارشناسان مذهب یا آن مقوله، بی اعتنایی یا بی اطلاعی یا عدم طرح توضیحات کارشناسان مربوط.
5. برخورد مغرضانه و جانبدارانه به جای بی طرفی با مقولات علمی.
6. سیاست بازی و شیطنت های استکبار.

درمان

1. تبیین، روشنگری، حل شبهات و... توسط علما و اندیشمندان مانند ارائهدایره المعارف ها با توضیحات کافی و دلایل معتبر و اصیل و... .

2. هوشیاری در مقابل غرض ورزی ها و سیاست زدگی ها.

3. مبهوت نشدن درمقابل غرب، مستشرقان و... .
-----------------------------------------------------
1- . دایره المعارف بریتانیکا، واژه مهدی و اسلام و زرتشت؛ دایره المعارف دین واخلاق، واژه مهدی؛ موسوعه المورد، منیر بعلبکی.
 

Share