ضیاءالصالحین 1 -کاهش قواي عقلى | ضیاءالصالحین

1 -کاهش قواي عقلى

قواي عقلي و فکري هر انساني ثابت و پايدار نيست، بلکه متناسب با افعالي که از او صادر مي شود اين قوا شدت و ضعف پيدا مي کند. گناه از اموري است که باعث ضعيف شدن قواي عقلي و فکري انسان مي شود. چرا که عقلانيت انسان از جنس نور است و گناه توليد کننده ظلمت و اين دو با هم جمع نمي شوند.
از پيامبر خدا نقل شده که به ابن مسعود سفارش مي کند :
از مستي گناه بپرهيز چرا که براي گناه هم جنوني مانند جنون شراب وجود دارد، بلکه جنونش شديد تر است .[1]
انساني که قواي عقلي او رو به ضعف بگذارد، هر خيري از او دور مي شود و آمادگي هر اشتباه و خطايي را پيدا مي کند. چرا که فرمودند: فقط با عقل است که هر خيري به دست مي آيد.[2]

--------------------------------------------------

[1] بحار، ج 74، ص 501.

[2] مستدرک وسايل، ج11، ص209.

Share