ضیاءالصالحین سرانجام بخيل | ضیاءالصالحین

سرانجام بخيل

سلمان فارسى: سرانجام بخيل يکى از اين هفت حالت است.
1. مى ميرد و مالش به وارث مى رسد و او آن را در معصيت خدا مصرف مى کند.
2. خدا ظالمى را بر او مسلط مى کند و اموالش را با خفت و خوارى مى گيرد.
3. گرفتار هوى و هوس مى شود و همه اموال خود را تباه مى کند.
4. به فکر ساختن ويرانه اى مى افتد و ثروتش را در اين راه از دست مى دهد.
5. به معصيت و نکبتى گرفتار مى شود مانند غرق شدن، آتش سوزى و سرقت.
6. به درد بى درمانى مبتلا مى شود و ثروت خود را صرف مداوا مى کند.
7. ثروتش را در محلى به خاک مى سپارد و بعد فراموش مى کند و آن را نمى يابد.
کراهت مشورت با شخص ترسو ، بخيل ، آزمند، برده، فرومايه و بدکار
1. امام رضا (عليه السلام) از پدرانش از حضرت على (عليه السلام) نقل کرده است که پيامبر «صلى الله عليه وآله» فرموده است : يا على با شخص ترسو مشورت نکن زيرا او راه خروج [ از گرفتاري ها ] را براى تو سخت جلوه مى دهد و حتماً با بخيل مشورت نکن، زيرا تو را از هدف بازمى دارد. با حريص مشورت نکن زيرا او کار بد را زيبا جلوه مى دهد، و بدان که ترس و بخل و آزمندى غريزه اي است که از سوءظنّ ناشى مى شود.[1]
2. عمّار ساباطى گويد : امام صادق (عليه السلام) به من فرمود : اى عمّار اگر مى خواهى نعمت برايت با دوام و مردانگى ات کامل و زندگى ات اصلاح گردد، در کار خويش با بردگان و اشخاص فرومايه مشورت مکن، زيرا اگر به آنان اعتماد کنى به تو خيانت مي کنند، و اگر خبرى به تو بدهند دروغ مى گويند و اگر گرفتار شوى تو را خوار مى سازند و اگر به تو وعده اى دهند، به آن وفا نمى کنند.[2]
3. امام جعفر صادق (عليه السلام) فرمود: از پدرم شنيدم که مى فرمود: حق را بپا دار و براى آنچه از تو فوت شده افسوس مخور و از آنچه به تو مربوط نيست کناره گير. از دشمن دورى کن، و از دوست خويش بر حذر باش، ( با احتياط با او برخورد کن ) و با مردم امين همنشين و دوست باش، و امين کسى است که از خدا بترسد، و با بدکار همنشينى مکن، و او را بر راز خويش آگاه مگردان، و امانت خود را به او مسپار، و در کارهايت با کسانى که از پروردگار خويش مى ترسند، مشورت نما.[3]

-----------------------------------------------

[1] علل الشرايع ، ص 178.

[2] علل الشرايع، ص 187.

[3] علل الشرايع، ص 187.

Share