ضیاءالصالحین سيره عملى | ضیاءالصالحین

سيره عملى

مشرب سيد مرتضى کشميرى (رحمه الله) و روش او در سلوک راه حضرت حق چيست؟ پاسخ به اين سؤال با مشکلاتى همراه است. اطلاعات ما در اين زمينه بسيار محدود است. از آثار مکتوب او جز عباراتى چند چيزى در دست نداريم و از شاگردان سلوکى او به جز چند مورد آگاه نيستيم. پس به تفصيل نمى دانيم که او در سير و سلوک بيشتر بر چه جنبه هائى تاکيد داشته است. با اين وجود با نگاهى به آنچه خود او در عمل به آن ملتزم بوده و يا ديگران را به آن توصيه مى کرده است نکاتى را به عنوان ويژگي هاى روش او مى توانيم دريابيم:
توجه و ارادت به ثقلين، حسن خلق، احترام به سادات، تردد به زيارتگاه ها و مکان هاي مقدس، توجه در نماز، سجده هاي طولانى، زهد و قناعت، سکوت و عزلت، کم خوراکى، اذکار، ادعيه و عبادات خاص.[1]

---------------------------------------

[1] با توجه به اينکه مواردي که در اينجا ذکر مي شوند در کتابي که در شرح احوالات جناب سيد مرتضي کشميري در دست انتشار است شرح داده شده ، در اينجا به ذکر فهرستي از آنان اکتفا کرده و خوانندگان محترم را به کتاب مذکور ارجاع مي دهيم

Share