ضیاءالصالحین آواي قرآن درد را تسکين مي دهد | ضیاءالصالحین

آواي قرآن درد را تسکين مي دهد

در مطالعه اي توسط دانشمندان ايراني ميزان کاهش درد بر اثر گوش سپردن به آواي قرآن سنجيده شد. اين تحقيق توسط محققان در بيمارستان سيناي تهران انجام شده است.
دکتر حسين عشايري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ضمن بيان اين خبر گفت: در اين طرح مطالعاتي آيه ي 22 سوره ي يوسف با صداي عبدالباسط پخش شد و از طرق مختلف درد سنجي پيش آزمون و پس آزمون صورت گرفت که به نتايج مثبتي در کاهش درد انجاميد.
دکتر عشايري، تأثير موسيقي و آواي قرآن بر روي پرستاران و کاهش درد زايمان را از ديگر تحقيقات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: نتايج اين طرحها قابل ارائه در مجلات داخلي و خارجي است.
وي بررسي تأثير موسيقي و آواي قرآن بر روي افرادي که در کما هستند را بخشي ديگر از اين طرح مطالعاتي اعلام کرد.

Share