علت غفلت از قيامت

اين كه من و شما بعداً به قيامت مي رويم به جهت آن است که نتوانسته ايم خود را قيامتي کنيم، همين طور که اگر شما خدا را بعداً ملاقات كنيد به جهت آن است که قلب خود را آماده نکرده ايد وگرنه خداوند هميشه حيّ و حاضر است. آري قيامتِ بسياري انسان ها بعداً برايشان ظاهر مي شود و به همين جهت در قيامت در خطاب به آن ها به صورت جداگانه به هر کدام گفته مي شود: «فَبَصَرُكَ الْيَومَ حَديدٌ» حالا چشم تو تيزبين شد، نه اين که همه در قيامت، قيامت بين شوند، تو که گرفتار بدنت بودي و نتوانستي پرده ها را از جلو چشمت عقب بزني حالا برايت عقب زديم، که البته ديگر کار از کار گذشته است و نمي تواني کاري براي خود انجام دهي.

Share