ضیاءالصالحین افزودن دیدگاه جدید | ضیاءالصالحین

افزودن دیدگاه جدید

ساخت اکانت که بشه از Perzi استفاده کرد رو لطفا بگید با basic اکانت و اکانت دانشجویی فایده نداره باید اکانت خرید ما هم که خوب طبق معمول ایرانیم و نمیشه و از free trial هم نمیشه استفاده کرد موندم چیکارم کنم پاور پوینتم دیگه خیلی پیش پا افتاده ای