ضیاءالصالحین افزودن دیدگاه جدید | ضیاءالصالحین

افزودن دیدگاه جدید

باسلام آدمی که به درجه می رسد تاج رستگاری راخداوند بر سروی گذاشتته است ولی نگهداری آن سخت است وهمه کس نمی توانند این تاج را برسر داشته باشند زیرا شیطان با لشگریانش بروی بتازاند تااین نعمت را ازوی دورنمایند آدمی که بایک گندم ازبهشت خارج شد دردنیا با یک نان از معرفت خارج می شود .