ضیاءالصالحین موشن گرافی | اعتکاف | ضیاءالصالحین

موشن گرافی | اعتکاف

لیست

به نقل از مسجدنما؛ دوستان مسجدی ما در پایگاه کالک بوسیله یک موشن گرافی، با زبان هنر و تصویر ایده ها و نکات اصلی برای استفاده هرچه بیشتر و بهتر از اعتکاف برای مخاطبین جوان و به خصوص دانشجویان بیان کرده اند که در ادامه می توانید آن را مشاهده و دریافت کنید.

مدت زمان: 2 دقیقه 56 ثانیه
حجم: 9.32 MB

Share