دویست داستان از فضایل، مصایب و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/انواع تلفن های همراه

موضوع: 
حضرت زینب(سلام الله علیها)

200داستان از فضایل، مصایب و کرامات حضرت زینب(سلام الله علیها)
مشخصات کتاب:
سرشناسه : عزیزی عباس - 1342
عنوان و نام پدیدآور : 200 داستان از فضایل مصایب و کرامات حضرت زینب علیهاالسلام عباس عزیزی مشخصات نشر : قم نشر سلسله 1378.
مشخصات ظاهری : ص 208
شابک : 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال ؛ 964-62186-0-2 5500ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ سوم 5500 :1379 ریال یادداشت : چاپ چهارم 80001381 ریال :ISBN 964-7205-51-1 
یادداشت : چاپ چهارم 8000 :1381 ریال یادداشت : کتابنامه ص 208 - 207
موضوع : زینب س ،بنت علی ع ، 62 - 6ق -- سرگذشتنامه موضوع : زینب س ،بنت علی ع ، 62 - 6ق -- فضائل رده بندی کنگره : BP52/2 /ز9ع 4
رده بندی دیویی : 297/974
شماره کتابشناسی ملی : م 78-4057
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ فضایل و خصایص زینب کبری(سلام الله علیها)؛ حضرت زینب(سلام الله علیها) در سوگ پیامبر ، علی ، فاطمه و حسن(علیهم السلام)؛ مصایب حضرت زینب(سلام الله علیها) در سرزمین کربلا؛ مصایب حضرت زینب در زمان اسارت؛ کرامات حضرت زینب(سلام الله علیها)؛ گزیده اشعار در منقبت زینب(سلام الله علیها)

Share