فیلم/18. مرحله سوم عمليات بیت المقدس

لیست

18. مرحله سوم عمليات بیت المقدس
• زمان : 5:15
مستند « از خونین شهر تا خرمشهر» پیرامون عملیات بیت المقدس؛ قسمت سوم

Share