فیلم/ 19. تلفات و خسارات دشمن

لیست

19. تلفات و خسارات دشمن
• زمان : 2:38
مستند « از خونین شهر تا خرمشهر» پیرامون عملیات بیت المقدس؛ قسمت سوم

Share