خموشی های جاده - سیدحسن موسوی

دفتر شعر انتظار، سیدحسن موسوی
جاده تاریک مه آلود
خموشی های جاده - از دفتر شعر انتظار، نوشته سیدحسن موسوی

در پیچ در پیچ جاده های شب
در عبور از جاده های بی مشعل
مسافری بیدار
                    با چشمانی خواب اندود،

در پای گرداب زمان
در خلوت نور و تاریکی
پا به پای شب عریان مجروح
من بودم آری، تنهای تنها...

نه ستاره ای
                 نه هبوط شهاب سنگی
در قحطی هبوط شهاب های آتشین بر چهره سرد زمین
میان ازدحام ادراک تجلی
آمیخته با مه و تاریکی
در سنگستان تنهایی
مه جاده ها با آمدنم؛
راه را باز می کردند در حجم پندار.
همسفرهایی خفته در دستان شب
سر به تقدیر بغض اندود سپرده بودند.

در دمادم خواب سیاه من
و نفس های من گویی؛
دادی آرام خفتگان را نوید بیداری

نفس هایی در گوش شب خاموشان
با تپش پیکرة پژواک
صدای زنجره می ریخت:

« یادت هست آن دشتهای سر در گم؟
کعبه ای بود پای هر سپیداری
لبخندستان هشیاری محراب عبادت بود
با هر انعکاسی سفری می کردیم
کوه های خفته را آرام بیدار می کردیم
یادت هست در ته برکة عشق،
من از سفر شب بر می گشتم؟.. »

انتهای جاده در فضای خیال که نشسته؟
راز جاده های تهی از مشعل؛
راز شبیخون ادراک را که می داند؟!

انعکاس صدای من در شیشه شکست
امّا؛
     جوابی نیست ... هشیاری نیست!
بیداری پای آن درخت پر برگ چنار
پای آن نارون که کلیسای یادگاری ها بود
                                             جا مانده است ...

جام نقره ای تفکّر را باید تنهایی به سر کشید
از لولوی سیاه شب خبری نیست
در پژمردگی خواب انگار؛
                            پلک هایم آرام آرام سنگین تر می شوند
در سایه گاه ترد شب
لگام سفر را به جاده ها می سپارم
تا نبض « راز » را بگیرم:
« یادت هست آن مرتاض سردرگم
که می خواست با چشمان بسته
روح کوه را پشت چشمانش گم کند؟»

کوه ها دیگر کسی را به خلوت خود راه نمی دهند
در شب کوه باید متولد شد
تا فهمید راز این بهت را پشت کلام

لولوی سیاه شب؛
                 هذیان غربت شبهاست!

در خواب سیاه خویش،
در خلوت نور و تاریکی؛
                ناگه از دل کوه عبور کردم

در دل کوه کسی جز خود ندیدم
میان تاریکی و دود
                        در اتاق بهت کبود
خود را تنها تر از تنها یافتم

آری، در خموشی های جاده
به فکر برگشت آن جاد ه های رفته بودم ...

 

از دفتر انتظار
پنجشنبه 1384/08/19 تهران
مطالبی از همین نویسنده 

Share

دیدگاه‌ها

تنهاییم را گرگهای درونم ربودند و نجوای خیالم با کوها را به هم زدند.....!!کجاست شوکران سفر تا سر كشم هر چه را که هست وبمیراند در من"من"

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.