پاورپوینت سوره های حزب مفصل + روش آموزش تدبر

تحقیق و پژوهش زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی
 تدبر در قرآن کریم
پاورپوینت سوره های حزب مفصل تهیه شده در شش جلد توسط مؤسسه تدبر در کلام وحی به ضمیمه فایلهای آموزشی روش تدبر در سوره های قرآن کریم و راهنمای آموزش مربی تدبر

پاورپوینت سوره های حزب مفصل + روش آموزش تدبر

پاورپوینت سوره های حزب مفصل تهیه شده در شش جلد توسط مؤسسه تدبر در کلام وحی به ضمیمه فایلهای آموزشی روش تدبر در سوره های قرآن کریم و راهنمای آموزش مربی تدبر در سوره های قرآن کریم که جزئیات آن خواهد آمد.

پاورپوینت سوره های حزب مفصل + روش آموزش تدبر

پاورپوینت مجموعه ۶ جلدی حزب مفصل تدبر در قرآن کریم

پاورپوینت جلد اول تدبر در قرآن کریم : از سوره محمد ﷺ تا طور
پاورپوینت جلد دوم تدبر در قرآن کریم : از سوره نجم تا حدید
پاورپوینت جلد سوم تدبر در قرآن کریم : از سوره مجادله تا تغابن
پاورپوینت جلد چهارم تدبر در قرآن کریم : از سوره طلاق تا جن
پاورپوینت جلد پنجم تدبر در قرآن کریم : از سوره مزمل تا مطففین
پاورپوینت جلد ششم تدبر در قرآن کریم : از سوره انشقاق تا ناس

ساختار و ارائه مطالب این مجموعه به ترتیب زیر می باشد :

متن آیات و ترجمه تطبیقی : هدف از این بخش، قرائت و فهم هر آیه است.

کشف سیاق ها : در این قسمت با بیان اجمالی اتصال یا انفصال مفهومی آیات سوره، سیاق­های سوره مشخص می­شود.

فضای سخن، سیر هدایتی (به همراه نمودار) و جهت هدایتی هر یک از سیاق های سوره : در این بخش، هر سیاق از سوره به مثابه یک واحد از سخن حکیمانه سوره توضیح داده می­شود.

فضای سخن، سیر هدایتی و جهت هدایتی سوره : در این قسمت، کل سوره به عنوان یک سخن حکیمانه مستقل شرح داده می­شود.

ترجمه منسجم هدایتی؛ همان نتیجه مورد نظر از فرایند عالمانه تفسیر منسجم هدایتی سوره است که امکان تدبر جامع و دقیق در سوره را برای مخاطب فراهم می­ آورد.

در محضر عترت : در این بخش، حدیث یا احادیث نورانی در ارتباط با جهت هدایتی سوره مطرح و به طور مختصر توضیح داده می­شود.

توضیحات کاربردی : در این قسمت، سرنخ­هایی از چگونگی تمسک به سوره در زندگی بیان می­شود.

فایل: 
پیوستاندازه
PDF icon روش تدبر در سوره های قرآن کریم1.04 مگابایت
PDF icon راهنمای آموزش مربی تدبر در سوره های قرآن کریم (۱)2.02 مگابایت
PDF icon راهنمای آموزش مربی تدبر در سوره های قرآن کریم (۲)3.54 مگابایت
PDF icon راهنمای آموزش مربی تدبر در سوره های قرآن کریم (۳)3.2 مگابایت
PDF icon راهنمای آموزش مربی تدبر در سوره های قرآن کریم (۴)3.06 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 1- محمد ﷺ تا طور / سوره محمد ﷺ177.07 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 1- محمد ﷺ تا طور / سوره فتح151.8 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 1- محمد ﷺ تا طور / سوره حجرات151.76 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 1- محمد ﷺ تا طور / سوره ق161.01 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 1- محمد ﷺ تا طور / سوره ذاریات166.03 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 1- محمد ﷺ تا طور / سوره طور98.29 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 2- نجم تا حدید / سوره نجم365.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 2- نجم تا حدید / سوره قمر380 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 2- نجم تا حدید / سوره الرحمن933.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 2- نجم تا حدید / سوره واقعه510 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 2- نجم تا حدید / سوره حدید230.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره مجادله263.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره حشر229.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره ممتحنه136 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره صف185 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره جمعه176.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره منافقون189.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 3- مجادله تا تغابن/ سوره تغابن452.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره طلاق253.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره تحریم444.16 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره ملک272.42 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره قلم286.66 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره الحاقه679.94 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره معارج557.14 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره نوح453.21 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 4- طلاق تا جن/ سوره جن264.44 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره مزمل266.42 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره مدثر267.17 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره انسان512.58 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره مرسلات585.55 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره نبا1.22 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره نازعات1.87 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره عبس1.5 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره تکویر939 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره انفطار863 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 5 - مزمل تا مطففین/ سوره مطففین1.11 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره انشقاق971.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره طارق932 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره أعلی1.54 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره بروج984.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره غاشیه1.09 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره فجر2.67 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره بلد1.12 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره شمس1.05 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره لیل990.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره ضحی665 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره شرح843.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره تین625.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره علق726.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره قدر495 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره بینه788 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره زلزله979 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره عادیات702 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره قارعه870.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره تکاثر784.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره عصر832 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره همزه736.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره فیل665 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره قریش747 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره ماعون946.5 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره کوثر675 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره کافرون788 کیلوبایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره نصر1.32 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره مسد1.15 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره اخلاص (توحید)1.29 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره فلق2.2 مگابایت
فایل پاورپوینت جلد 6 - انشقاق تا ناس/ سوره ناس1.33 مگابایت
Share