فرهنگ اصطلاحات اصول /نسخه های مختلف کتاب و نرم افزار

فرهنگ اصطلاحات اصول کتابی است از مجتبی ملکی اصفهانی با مقدمه آیت الله جعفر سبحانی که موسسه قائمیه اصفهان آنرا در نسخه های مختلف ارائه کرده است.
فرهنگ اصطلاحات اصول

فرهنگ اصطلاحات اصول

فرهنگ اصطلاحات اصول کتابی است از مجتبی ملکی اصفهانی با مقدمه آیت الله جعفر سبحانی که موسسه قائمیه اصفهان آنرا در نسخه های مختلف ارائه کرده است.

نرم افزار و کتاب فرهنگ اصطلاحات اصول

مرتبط: کتاب الکترونیکی فرهنگ نامه اصول فقه

مشخصات کتاب فرهنگ اصطلاحات اصول :

سرشناسه: ملکی اصفهانی، مجتبی، ۱۳۴۲ -
عنوان و نام مؤلف: فرهنگ اصطلاحات اصول با مقدمه جعفر سبحانی؛ تالیف مجتبی ملکی اصفهانی.
مشخصات نشر:قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه وآله وسلم) ، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری:۵۱۲ص.
فروست: معاونت پژوهش؛۳۲.
شابک:۲۳۵۰۰۰ ریال:978-964-195-476-7
وضعیت فهرست نویسی:فاپا(چاپ دوم)
یادداشت:چاپ دوم.
یادداشت:کتابنامه:ص.[۵۰۸]-۵۱۲؛همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع: اصول فقه -- اصطلاح ها و تعبیرها
شناسه افزوده: سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸ - ، مقدمه نویس
شناسه افزوده: جامعة المصطفی(صلی الله علیه وآله وسلم) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه وآله وسلم)
رده بندی کنگره:BP۱۴۷/۲/م۷ف۴ ۱۳۹۳
رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۱۰۳
شماره کتابشناسی ملی:۲۴۲۱۵۳۲
ص :1

نرم افزار و کتاب فرهنگ اصطلاحات اصول

عناوین اصلی کتاب فرهنگ اصطلاحات اصول شامل:

اشاره؛ سخن ناشر؛ فهرست؛ مقدمه؛ پیش گفتار؛ اباحه؛ ابتلا و عدم ابتلا؛ اتّصال زمان شک به زمان یقین؛ اثبات و ثبوت؛ اثر شرعی؛ اجتماع امر و نهی؛ اجتهاد؛ اجزاء در اصول با کشف خلاف ظنّی؛ اجزاء در اصول با کشف خلاف قطعی؛ اجزاء در امارات با کشف خلاف ظنّی؛ اجزاء در امارات با کشف خلاف قطعی؛ اجزاء در تبدّل قطع؛ اجزاء؛ اجماع؛ اجمال؛ احترازی بودن قیود؛ احتمال و محتمل؛ احتیاط؛ اخباریین؛ اختیار؛ ادلّۀ احکام؛ اراده؛ ارتکاز متشرّعه؛ استثنا؛ استحباب؛ استحسان؛ استصحاب؛ استصلاح؛ استعمال؛ استلزامات عقلی؛ استنباط؛ اسم جنس؛ اشتراک؛ اصل؛ اضطرار؛ اطّراد؛ اطلاق؛ اطمینان؛ اعتبار؛ اقتضا؛ اقلّ و اکثر؛ اماره؛ امتثال؛ امتناع؛ امر؛ امکان؛ انحلال؛ انسداد؛ انصراف؛ انفتاح؛ انفتاحی؛ انقلاب نسبت؛ انقیاد؛ ایجاب؛ بالجمله و فی الجمله؛ برائت؛ برهان؛ بسیط بودن مشتق؛ بنای عقلا؛ تأخیر بیان از وقت حاجت؛ تأخیر بیان از وقت خطاب؛ تبادر؛ تجرّی؛ تجزّی؛ تحقیق مناط؛ تخریج مناط؛ تخصّص؛ تخصیص؛ تخطئه؛ تخییر؛ تداخل اسباب و مسبّبات؛ تراجیح؛ تراخی؛ ترادف؛ ترتّب؛ ترجیح بلا مرجّح؛ ترک استفصال؛ ترک استکشاف؛ تزاحم؛ تسامح در ادلّۀ سنن؛ تسلسل؛ تشریع؛ تصویب؛ تضادّ؛ تعادل و تراجیح؛ تعارض؛ تعبّدی؛ تعدّد مطلوب؛ تعلیق حکم بر وصف مشعر علیت است ؟؛ تعیینی و تعینی؛ تقابل بین اطلاق و تقیید؛ تقلید؛ تقیه؛ تقیید؛ تکرار؛ تکلیف؛ تمثیل؛ تناقض؛ تنجیز و تعذیر؛ تنجیز و تعلیق؛ تنقیح مناط؛ تواتر؛ توصّلی؛ جامع انتزاعی؛ جامع ذاتی؛ جامع عرضی؛ جبر؛ جزء؛ جعل بسیط؛ جعل مرکّب؛ جمع تبرّعی؛ جمع دلالی؛ جمع عرفی؛ جمع محمولی؛ جمع مقبول؛ جمع موضوعی؛ الجمع مهما امکن اولی من الطّرح؛ حاظر و مبیح؛ حجّت؛ حجیت اصولی؛ حجیت ذاتی؛ حدیث؛ حرمت؛ حُسن و قبح عقلی؛ حقیقت شرعیه؛ حقیقت متشرّعه؛ حقیقت و مجاز؛ حکم؛ حکمت؛ حکومت؛ حمل؛ حیثیت اطلاقیه؛ حیثیت تعلیلیه؛ حیثیت تقییدیه؛ خاص؛ خبر؛ خرق اجماع؛ خطاب های شفاهی؛ دفع مفسده مقدّم بر جلب منفعت؛ دلالت؛ دلیل؛ دوام نسبت؛ دور؛ دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی؛ دوران امر بین اقلّ و اکثر استقلالی؛ دوران امر بین تخصیص و نسخ؛ دوران امر بین جزئیت،شرطیت و مانعیت؛ دوران امر بین متباینین؛ دوران امر بین محذورین؛ دون اثباطه خرط القتاد؛ ذات؛ ذاتی و عرضی؛ ذهن؛ رافع و مانع؛ رأی؛ رخصت و عزیمت؛ رفع و دفع؛ سبب؛ سببیت و طریقیت؛ سبر و تقسیم؛ سدّ ذرایع و فتح ذرایع؛ سنّت؛ سیره؛ شبهه؛ شرایط جعل و مجعول؛ شرط؛ شرع؛ شک؛ شمول احکام نسبت به جاهل؛ شهرت؛ صحّت حمل؛ صحّت و فساد؛ صحیح و اعم؛ صحیح و فاسد؛ صدق در قضایای حملی؛ صدق در قضایای شرطی؛ ضدّ؛ ضرر و ضرار؛ طریقۀ عقلا؛ طریقیت؛ طلب و اراده؛ ظاهر؛ ظنّ؛ ظواهر الفاظ؛ ظهور؛ عام استغراقی؛ عام اصولی؛ عام افرادی؛ عام بدلی؛ عام مجموعی؛ عام و خاص؛ عام و خاص من وجه؛ عدالت؛ عدم ابتلا؛ عدم ازلی؛ عدم اطّراد؛ عدم الدّلیل دلیل العدم؛ عدم القول بالفصل؛ عدم صحّت حمل؛ عدم صحّت سلب؛ عدم محمولی؛ عدم و ملکه؛ عدم وصفی؛ عَرَض؛ عُرف؛ عزیمت؛ عصمت؛ عصیان؛ عقل؛ عقلیات غیر مستقل؛ عقلیات مستقل؛ علّت؛ علّت و حکمت؛ علم؛ عموم؛ غایت؛ غلبه؛ غیر مستقلاّت عقلی؛ فتح ذرایع؛ فحوی الخطاب؛ فساد؛ فقه؛ فقیه؛ فور و تراخی؛ فی الجمله؛ قاصر؛ قاطع و مانع؛ قاعده؛ قُبح تأخیر بیان از وقت حاجت؛ قُبح عقاب بلابیان؛ قبح فعلی و قبح فاعلی؛ قدر متیقّن در مقام تخاطب؛ قدرت تکوینی به معنی اعم؛ قدماء؛ قرآن؛ قرینه؛ قصد وجه؛ قضیه؛ قطع؛ قَلب؛ القول بعدم الفصل؛ قول لُغوی؛ قیاس؛ قیام اصول مقام قطع؛ قیام اماره مقام قطع طریقی؛ قیام اماره مقام قطع موضوعی صفتی؛ قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی؛ کان تامّه و ناقصه؛ کُتُب اربعه؛ کراهت؛ کشف؛ کشف انسدادی؛ کُفر؛ کلّ؛ کلام؛ کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل؛ کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع؛ کلّی؛ کلیات خمس؛ کَم؛ کنایه؛ کَون؛ کِیف؛ لاضرر و لاضرار؛ لای نفی جنس؛ لُبّ؛ لحن الخطاب؛ لزوم بین و غیر بین؛ لطف؛ لغت؛ لمّی؛ لوازم ذاتی؛ مادّه؛ مانع؛ مانع شرعی؛ ماهیت؛ مَبادی؛ مُبهم؛ مُبیح؛ متأخّری متأخّرین؛ متأخّرین؛ متجرّی؛ متجزّی؛ مترادف؛ متشابه؛ متشرّعه؛ متعلّق احکام؛ متواتر؛ مثبتات اماره و اصل؛ مجاری اصول؛ مَجاز؛ مجمل و مفصّل؛ مجهول؛ محکم؛ محمول بالضّمیمه؛ مخالفت احتمالی عملی؛ مخالفت قطعی التزامی؛ مخالفت قطعی عملی؛ مخصّص؛ مخطّئه؛ مراتب حکم؛ مُرجِّح؛ مرّه و تکرار؛ مسئلۀ اصولی؛ مسئلۀ فقهی؛ مستحب؛ مستقلّات عقلیه؛ مسقطات تکلیف؛ مسلّمات؛ مشترک؛ مشهور؛ مشهورات؛ مصالح مرسله؛ مصلحت؛ مصلحت سلوکیه؛ مصوّبه؛ مضیق؛ مطلق؛ مظنونات؛ معقولات اوّلیه؛ معقولات ثانویه؛ معلّق؛ مفاهیم اعتباری؛ مفاهیم انتزاعی؛ مفاهیم حقیقی؛ مفهوم؛ مقتضی؛ مقدّمات تولیدیه؛ مقدّمات حکمت؛ مقدّمات دلیل انسداد؛ مقدّمه؛ مقرّر؛ مقید؛ ملازمه بین حکم شرع و عقل؛ ملاک اقتضایی؛ ملاکات احکام؛ ملکه؛ مناسب؛ مَناط؛ منجّز؛ منصوص العلّه؛ منطوق؛ موافقت احتمالی التزامی؛ موافقت احتمالی عملی؛ موافقت قطعی التزامی؛ موافقت قطعی عملی؛ موافقت و مخالفت؛ موضوع؛ نسخ؛ نصّ؛ نظر؛ نَعت؛ نفس الامر؛ نَفل؛ نفی حکم به لسان موضوع؛ نهی؛ واجب؛ واسطه در ثبوت؛ واسطه در عروض؛ واضع؛ وجدان؛ وجوب؛ وجود محمولی؛ وجود نعتی؛ وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب؛ ورود؛ وصف؛ وضع؛ وظیفۀ شرعی؛ هل بسیطه؛ هل مرکّبه؛ یقین؛ کتابنامه

بازار اندروید ضیاءالصالحین

Share