ضیاءالصالحین صوت/ ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران - امام خمینی (ره) | ضیاءالصالحین

صوت/ ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران - امام خمینی (ره)

صوت/ ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران - امام خمینی (ره)


اسلامی و مردمی بودن انقلاب، دو ویژگی مهم آن

این انقلاب ویژگیهای بسیار مثبت داشت و دارد. این انقلاب از باب اینکه یک انقلابی از خود ملت بوده است و مثل انقلابهای دیگری[نبود]که اکثراً یا همه، انقلاب ملت مستقیماً نبوده. بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر قیام کرده است، بر ضد حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است. انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص خودش است؛ انقلابی است از خود ملت با فریاد «اللّه‏ اکبر» و با فریاد جمهوری اسلامی. این دو خصوصیت، که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی اینکه راه یک راه بود، یک راه اسلامی،...

... بی‏ تفاوت نبود، این طور نبود که رها کنند؛ بعد از اینکه انقلاب کردند، رها کنند و بروند سراغ کارشان، رها نکردند، در صحنه حاضر هستند و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند این انقلاب.


عنوان: مقایسه دولتمردان نظام جمهوری اسلامی با رژیم طاغوت
تاریخ: 07/02/1360
محل: تهران، حسینیّۀ جماران
موضوع: مقایسه دولتمردان نظام جمهوری اسلامی با رژیم طاغوت
مناسبت:  
حضار: اعضای انجمنهای اسلامی معلمان استان مازندران، کارکنان خدمات هلیکوپتر و هواپیما، مدیران کل پست و تلگراف و تلفن تهران، کارکنان آموزش و پرورش، اهالی لاریجان.
Share