صفحه یادداشت ziaossalehin.ir

کفاره نماز قضا چیست؟

کفاره نماز قضا چیست؟

تصویر کوچک(اجباری): 
کفاره نماز قضا
Share

اسامی شهدای قیام 17 شهریور در جمعه خونین

اسامی شهدای قیام 17 شهریور در جمعه خونین

اسامی شهدای قیام 17 شهریور در جمعه خونین یا به عبارتی جمعه سیاه 

تصویر کوچک(اجباری): 
قیام 17 شهریور در جمعه خونین
Share

زمان قضا شدن نمازهای یومیه طبق احکام تشیع و تسنن

زمان قضا شدن نمازهای یومیه طبق احکام تشیع و تسنن

تصویر کوچک(اجباری): 
زمان قضا شدن نمازهای یومیه طبق احکام تشیع و تسنن
Share

ميلاد امام زمان عليه السلام - ویژه نامه منجی موجود

میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف - ویژه نامه منجی موجود

تصویر کوچک(اجباری): 
میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف - ویژه نامه منجی موجود
Share

3. جایگاه دل در وجود انسان

جایگاه دل در وجود انسان

تصویر کوچک(اجباری): 
قلب سلیم
Share

حدیث دوات و قلم / بخوانید و داورى کنید

حدیث دوات و قلم / بخوانید و داورى کنید

تصویر کوچک(اجباری): 
حدیث دوات و قلم , حدیث قرطاس
Share

صورت فلکی عقرب یا کژدم (Scorpius)

صورت فلکی عقرب یا کژدم (Scorpius)

تصویر کوچک(اجباری): 
صورت فلکی عقرب یا کژدم (Scorpius)
Share

روزهای قمر در عقرب سال 1399

روزهای قمر در عقرب سال 1399

تصویر کوچک(اجباری): 
روزهای قمر در عقرب سال 1399
Share