ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اعتکاف در قـرآن

مسئله اعتکاف ريشه در تاريخ قبل از اسلام داشته به طوری که قرآن کريم در موارد زيادی از اين اصطلاح برای ديگر اديان استفاده کرده است.