حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 7 صحیفه سجادیه / بخش 2 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : نگاهی به دعای 8 صحیفه سجادیه / بخش 1
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : برای کودکانمان دوست خوب پیدا کنیم

موضوع : بهترین مستحب ؛ صلوات است
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : فضیلت آیه الکرسی (سوره بقره آیه255)
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

موضوع : محبوب ترین کار نزد خداوند متعال
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد