حضرت مسیح

آیت الله شجاعی(ره)

آیت الله شجاعی - مجموعه مکارم خوبان - روایت از حضرت عیسی (ع)
• زمان : 23:17
 

استاد هاشمی نژاد

داستانهای اخلاقی، حضرت مسیح و زنده کردن مرده - استاد هاشمی نژاد

حضرت مسیح علیه السلام

حضرت عيسى عليه السلام : طُوبى لِلمُصلِحينَ بَينَ النّاسِ ، اُولئكَ هُمُ المُقَرَّبونَ يَومَ القِيامَةِ ؛

صلیب

مسیحیت معتقد است که هم در مورد «انسانیت» و هم در مورد «الوهیت» حضرت عیسی علیه السلام شواهد کافی و وافی در عهد عتیق وجود دارد. بنابراین، می گویند: «مسیح موعود وقتی بیاید در یک شخصیت واحد، هم خدا و هم انسان خواهد بود.»

حضرت مسیح علیه السلام

 زمان ظهور حضرت مسیح به دلیل بروز ناراحتی های سیاسی، که به جنگ های سخت منجر خواهد گردید، مشخص شده است: «هر وقت ببینی که دولت ها با هم به جنگ می پردازند، منتظر قدوم ماشیح باش.

حضرت مسیح علیه السلام

کلمه «نبوت» در کتاب مقدس دارای معانی متفاوتی است. در قاموس کتاب مقدس چنین آمده است: «نبوّت لفظی است که مقصود از آن اخبار از خدا و امورات دینیه به تخصیص اخبار از امور آینده است.»