مهارت افزایی سایت

sitemap

از جمله نکات مهارت افزایی سایت؛

آموزش ساخت و نحوه بارگذاری فایل sitemap در سایت

ایجاد فایل Robots.txt

از جمله نکات مهارت افزایی سایت؛

آموزش ساخت و نحوه بارگذاری فایل robots در سایت

Meta Description

از جمله نکات مهارت افزایی سایت؛

آموزش ساخت و نحوه بارگذاری متا تگ توضیحات در سایت​