درسنامه های آموزشی

هدف‌گذاری

گام اول؛ اهداف خود را مشخص و تجزیه کنید.
گام دوم؛ میزان پیشرفت خود را پیگیری و بررسی کنید.

مهارت های فردی و بین فردی

آگاهی تجاری (Commercial Awareness)

مهارت‌های فردی و بین فردی

خود آگاهی کمک می کند استعدادها، نقاط قوت و ضعف، توانایی ها، ارزش ها، احساسات، انگیزه ها، خواسته ها، باورها و تمایلات خود را بهتر بشناسید ت

مهارت‌های فردی و بین فردی

مهارت های فردی و بین فردی چیست؟

جستجوی قوی با گوگل

ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ- ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

مخاطب

مخاطب یا Audience اصطلاحی که کم و بیش به گوش غالب ماها رسیده و از آن استفاده می کنیم.

جستجو در گوگل

ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺭﺱ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ «ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻗﻮﯼ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ» ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﮔﻞ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ: ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ...

ﺟﺴﺘﺠﻮ با ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﺍﮊﻩ «ﮔﻮﮔﻞ» ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻗﻮﯼ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﻔﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ...

آموزش فتوشاپ

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻥ Open… ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ File ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﻣﺎﻥ Open، ﻳﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ Browse (ﺟﺴﺘﺠﻮ) ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ...