اجتماعی

مقام معظم رهبری حفظه الله

کرونا و تجلی عقلانیت انقلابی

ویژگی افراد جذاب و موثر

ویژگی افراد موثر و جذاب

دعا

خدای سبب ساز، سبب سوز هم است

خمس وز کات

توجیهاتی بی اساس برای فرار از واجبات مالی/ خمس و زکات

کتمان حق

نه کتمان نعمت ، نه صرف آن در راه باطل

میانه روی

میانه روی مطابق با آیات قرآن

بخل نسبت به آخرت

هم نسبت به دنیا دست و دلباز باشیم و هم نسبت به آخرت

دوست یابی

دوست یابی و انتخاب دوست در قرآن

گفتار نرم

گفتار نرم ؛ درسی از قرآن

طلاق

راه حل قرآنی برای غلبه بر طلاق