درسنامه های آموزشی

شایعه

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻴﺎﻟﯽ

ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ...

گزارش خوب

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺏ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ.

خبر رسانه ای

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﺪ، ﺁﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

رسانه های زرد

ﺳﺎﻝ ۱۸۹۶ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ «ﺳﺎﻧﺪﯼ ﻭﺭﺩ» ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﺎﭖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺑﭽﻪ ﺯﺭﺩ» ﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺭﺩ ﺑﻮﺩ (ﺍﮔﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.). ﺍﻳﻦ...

سواد رسانه ای

ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ.

پاورپوینت درس ۱: رسانه در گذر زمان

در این درس پس از مروری گذرا از گذشته رسانه ها، به سراغ آینده رسانه ها می رویم و با هم مرور می کنیم که رسانه ها ما را به کجا می برند؟ پیشرفت تکنولوژی چگونه به کمک پیشرفت رسانه ها می آید و زندگی ما را تغییر می دهد؟
 

سواد رسانه ای (Media Literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.

سواد رسانه ای

پاورپوینت چرا سواد رسانه ای؟ مقدمه کتاب تفکر و سواد رسانه ای

کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» برای پایه دهم

دانلود کتاب تفکر و سواد رسانه ای برای پایه دهم