ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

درسنامه های آموزشی

سبک رفرنس دهی

گام بیست و یکم: درک و تفسیر نامه سردبیر

مقاله نویسی

گام شانزدهم: چک کردن مقاله با استانداردهای مجله

مقاله نویسی

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی

مقاله نویسی

خوب حالا به وب سایت مجله انتخاب شده مراجعه کنید.

مقاله نویسی

حالا روی این چند مجله ای که انتخاب کردید تمرکز کنید. به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب سایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید.

مقاله نویسی

وقتی که متن مقاله خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست.

مقاله نویسی

گام دهم: نوشتن سایر اجزای مقاله (عنوان، کلمات کلیدی، مشخصات نویسندگان)

جزوه نموداری صرف ساده

با توجه به اهمیت کاربردی درس صرف در سطح مقدماتی دروس حوزوی، سایت ضیاءالصالحین تصمیم به انتشار جزوه نموداری صرف، از کتاب صرف ساده نموده است.

مقاله نویسی

سبک رفرنس دهی شیکاگو با مثال های دقیق

سبک رفرنس دهی

سبک رفرنس دهی APA با مثال های کاربردی