درسنامه های آموزشی

مقاله نویسی

گام دهم: نوشتن سایر اجزای مقاله (عنوان، کلمات کلیدی، مشخصات نویسندگان)

جزوه نموداری صرف ساده

با توجه به اهمیت کاربردی درس صرف در سطح مقدماتی دروس حوزوی، سایت ضیاءالصالحین تصمیم به انتشار جزوه نموداری صرف، از کتاب صرف ساده نموده است.

مقاله نویسی

سبک رفرنس دهی شیکاگو با مثال های دقیق

سبک رفرنس دهی

سبک رفرنس دهی APA با مثال های کاربردی

مقاله نویسی

گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

مقاله نویسی

چکیده نویسی و خویشاوند آن ، خلاصه نویسی ، به اندازه قصه گویی سابقه دارند (کلیولند و کلیولند، 1385: 128).

مقاله نویسی

گام هشتم: نوشتن چکیده مقاله

مقاله نویسی

گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر تصویری

مقالات و پایان نامه ها

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مقاله

مقاله نویسی

گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله