آيت الله سیدمحمد حجت كوه كمره ای(ره)

آيت الله حجت(ره)

سید محمد در ماه شعبان 1310 هجری قمری در تبریز متولد شد و در دامان پر مهر مادر رشد كرد و بزرگ شد.