سلیم مؤذن زادهٔ اردبیلی

استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی(ره)

سلیم مؤذن زادهٔ اردبیلی یکی از مداحان ایرانی به زبانهای ترکی، فارسی و عربی است که در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در شهر اردبیل زاده شد.