سید جمال الدین اسد آبادی

 سیدجمال الدین اسدآبادی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

نبوغ ذاتی، هوش سرشار و فراست قوی سیدجمال وی را از همان دوران کودکی در پی تجزیه و تحلیل محتوای داستانها به آفاقی دیگر سوق می داد از همان ایام کودکی به فکر چاره و علاج دردها و رنجها می پرداخت.