آیت الله حاج شیخ محمّد ناصری دولت آبادی

آیت الله ناصری

حضرت آیت الله حاج شیخ محمّد ناصری دولت آبادی، به سال هزار و سیصد و نُه  هجری شمسی، در شهر دولت آباد برخوار واقع در ده کیلومتری شهر اصفهان، در خانواده ای که س