محمدابراهیم همت(ره)

شهید همت(ره)

شهید همت در جریان عملیات خیبر به برادران گفته بود:«باید مقاومت كرده و مانع از بازپس‍گیری مناطق تصرف شده، توسط دشمن شد. یا همه این‍جا شهید می شویم ویا جزیره مجنون را نگه می داریم.» رزمندگان لشكر نیز با تمام توان دربرابر دشمن مردانه ایستادگی كردند...