محمدابراهیم همت(ره)

شهید همت(ره)

شهید همت در جریان عملیات خیبر به برادران گفته بود:«باید مقاومت كرده و مانع...