آية الله عبدالرحيم ربانی شيرازی

آیة الله عبدالرحیم ربانی شیرازی

 آیه استقامت - زندگینامه آیة الله عبدالرحیم ربانی شیرازی

آیت‌ الله عبدالرحیم ربانی شیرازی

آيت الله حاج شيخ عبدالرحیم رباني شيرازي در سال 1301 در شيراز متولد شد ، وي در سال 1327 براي تكميل مباني علمي خود به قم رفت و محضر اساتيدي چون مرحوم آيت الله سيد محمد محقق داماد و مرحوم يزدي را درك كرد و فقه و اصول را فرا گرفت .