آية الله عبدالرحيم ربانی شيرازی

آية الله عبدالرحيم رباني شيرازي

دارالفضيله شيراز، زادگاه اوست. شهر تاريخی با مردمی اصيل و فرهنگی و هنری که در طول تاريخ مشاهير و مفاخر گرانقدری مثل سعدی و حافظ، ميرزا محمدحسن شيرازی، ميرزا محمدتقی شيرازی، ميرزا علی آقا شيرازی، شهيد دستغيب، ملاصدرا و ... به خود ديده است

آیت‌ الله عبدالرحیم ربانی شیرازی

آيت الله حاج شيخ عبدالرحیم رباني شيرازي در سال 1301 در شيراز متولد شد ، وي در سال 1327 براي تكميل مباني علمي خود به قم رفت و محضر اساتيدي چون مرحوم آيت الله سيد محمد محقق داماد و مرحوم يزدي را درك كرد و فقه و اصول را فرا گرفت .