سید محمد صدر(ره)

سیدمحمد صدر

سیدمحمدبن محمدصادق صدر،(۱۳۲۲-۱۳۷۷ش) از مراجع تقلید شیعه ساکن عراق در قرن چهاردهم شمسی و از مبارزان با -حکومت صدام.