ابوعلی حسن ابن حسن ابن هیثم بصری

ابوعلی حسن ابن حسن ابن هیثم بصری

ابو على حسن بن حسن بصرى ابن  هيثم  كه اروپاييان او را الهازن مى گويند وAlhazen صورت لاتين حسن است، در سال 354 هجرى قمرى 344 خورشيدى برابر 965 ميلادى در بصره تولد يافته و اوايل عمر را در آنجا گذرانده و سپس به مصر رفته است.