شهید محمد رجایی

مقام معظم رهبری و شهید رجائی

رجائی یک خصوصیّت ممتازی داشت که این برای خود من همیشه به عنوان یک سرمشق بوده -ادّعا نمیکنم که این سرمشق، چیزی است که من دائماً به آن عمل کرده ام، امّا ادّعا