شیخ جعفر کاشف الغطاء (ره)

شیخ جعفر کاشف الغطاء (ره)

شیخ جعفر کاشف الغطاء(ره)، شاگرد وحید بهبهانی و شاگرد سید مهدی بحرالعلوم بوده است کتاب معروف او در فقه به نام کشف الغطاء(رحمه الله) است در

شیخ جعفر کاشف الغطاء(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

شیخ جعفر كاشف الغطاء در سال 1154 ق در نجف اشرف به دنیا آمد و از همان اوان كودكی به تحصیل علوم دینی پرداخت.