علامه محمد تقی جعفری

علامه محمدتقی جعفری

هنر پیشرو و هنر پیرو از منظر علامه جعفری

هنرمند کیست

هنرمند کیست؟ کاری که هنرمندان سازنده و پیشرو انجام می دهند چیست؟