شیخ محمدحسین زاهد(ره)

شیخ محمد زاهد

بعضی ها، از اینکه عده ای دور آنها جمع شوند و هیاهویی داشته باشند، لذت می برند. اما آقا شیخ محمدحسین زاهد از این صفت ناپسند مبرا بود و اصلاً از مریدبازی خوشش نمی آمد و کسی را معطل خودش نمی کرد و فقط در اندیشه پیشرفت معنوی ما بود.