حجت الاسلام قرائتی

حجت الاسلام قرائتی

جوانی را که زنجیر طلا به گردن انداخته بود،به او تذکر دادم، گفتم حرام است،در جوابم گفت:می دانم و به زیارت مشغول شد.