سید بن طاووس(ره)

رضی الدین سید علی بن موسی بن جعفر,سید بن طاووس,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ولادت عالم بزرگ شیعه؛ سیدبن طاووس (589 هجری قمری)

رضی الدین سید علی بن موسی بن جعفر,سید بن طاووس,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

وفات رضی الدین سیدعلی بن موسی بن جعفر معروف به سید بن طاووس (664 هجری قمری):