آیت اللّه سید محمد هادی میلانی(ره)

آیت اللّه سید محمد هادی میلانی(ره)

در شامگاه هفتم محرم سال 1313 ه . ق، درست هنگامی که بانگ نوحه و ناله عزاداران حسینی در آسمان شهر نجف پیچیده بود، در خانواده ای اهل علم و معنویت، کودکی پا به عرصه هستی نهاد.