استاد اصغر طاهرزاده

استاد اصغر طاهرزاده

براى آنكه مخاطبان مباحث استاد طاهرزاده بتوانند جايگاه مباحث ايشان را بشناسند و بدانند كه هريك از مباحث ايشان براساس چه هدفى تنظيم شده است هندسه فكرى ايشان را

استاد اصغر طاهرزاده

 متولد تاريخ 7 مهر سال 1330 هستم. سال 1341 با رحلت آيت ا ... بروجردى و حضور حضرت امام در صحنه و با حصر و نهايتاً تبعيد ايشان، خانواده ى ما نسبت به مسائلى كه واقع مى شد حساس بودند و بنده با اين كه آن زمان 11 سال داشتم متوجه شدم...