شهید آیت اللّه حسین غفاری(ره)

شهید آیت اللّه حسین غفاری(ره)

شهید آیت اللّه غفاری از بزرگمردانی بود که با وجود پربرکتش، صفای باطنش، صداقت کلامش و دستان پرمحبتش، به قلبت ها گرمی می بخشید و نیروی پایداری به جان ها می دمید. او سرچشمه ایمان و جلوه ای از مردانگی و شرف بود. در چهره تابناکش نور عشق و ایمان خانه...