شیخ حسنعلی (نخودکی) اصفهانی(ره)

شیخ حسنعلی (نخودکی) اصفهانی(ره)

شیخ حسنعلی اصفهانی(ره) فرزند علی اکبر فرزند رجبعلی مقدادی اصفهانی(ره)، در خانواده زهد و تقوی و پارسائی چشم به جهان گشود، پدر وی مرحوم ملاّ علی اکبر، مردی زاه