شيخ فريدالدين عطار نيشابوری

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

خواب را در دیده ی عاشق چه کار؟

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

فريدالدين عطار نيشابورى يکى از نوابغ، بزرگان سخنور و عارف قرن ششم و هفتم در کدکن از توابع شهر نيشابور ديده به جهان گشود.

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

گاهی سخنم به صد جنون بنویسند
گاه از سرعقل ذوفنون بنویسند
گر از فضلایند به زر نقش کنند
ور عاشق زارند به خون بنویسند
مختارنامه

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

بدون شک همه رباعیاتی که در مجموعه ها به نام خیام، فراهم آمده است نمی تواند از ابوالفتح عمربن ابراهیم خیامی ـ خیام ـ باشد.

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

برای مقایسه مضمون رباعی ها، باید ـ صرفنظر از شیوه و سبک بیان ـ به محتوای اندیشه آنها پرداخت.

شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری

تولد عطار