مدرسه اینترنتی؛ علمی

آشنایی با خورشید گرفتگی (کسوف)

آشنایی با خورشید گرفتگی (کسوف)

ماه گرفتگی (خسوف)

آشنایی با ماه گرفتگی (خسوف)

نیتروژن

نیتروژن : ضروری برای حیات یا خطری برای محیط زیست

نیتروژن

چرخه نیتروژن چیست؟

چرخه زندگی

چرخه زندگی

آیا در درون بدن من دو فضای بزرگ وجود دارد؟

تعامل و خلاقیت در مدارس

تعامل و خلاقیت در مدارس

صفر تا صد شیمی سال دهم

صفر تا صد شیمی دهم نظام جدید (99-98) احسان گودرزی

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 6 : Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 6 :

Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 5 : Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 5 :

Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 4 : Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

فیلم درس اول زبان انگلیسی پایه دهم / جلسه 4 :

Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)